• مسقطی

    مسقطی

    شیراز مهد شعر و ادب است ولیکن شیرینی های شیراز نیز از قدیمی ترین و خوشمزه ترین ها است از جمله آنها میتوان به مسقطی اشاره کرد.