آفر مشتریان خاص

آفر مشتریان خاص با توجه به سطح آنها در باشگاه مشتریان به آنها تعلق می گیرد.